Skole

Elevtal, antal spor, klasser, lærere og pædagoger
Engelsborgskolen er en 4-sporet skole, der er afdelingsopdelt i indskoling/SFO, mellemtrin og udskoling.
Skolen har 960 elever, som er fordelt på 40 klasser (0.-9. klasse).
Der er ansat 73 lærere, 4 børnehaveklasseledere og 42 pædagoger/medhjælpere.
 
Skolens fysiske rammer
Engelsborgskolen er bygget i flere tempi. De gamle gule bygninger – hvoraf den første er fra 1909 – danner rammen om den gamle skolegård. I skoleåret 2007/2008 blev de gamle gule bygninger taget i brug efter en renovering både udvendig og indvendig af en fælles indskoling, dvs. hvor skole og SFO deler fælles lokaler.
Engelsborgskolen er en gammel traditionsrig skole. Skolen blev bygget i 1909, og vi har således fejret 100-års jubilæum. Skolen har i en årrække været præget af om- og udbygninger og fremstår i dag som gennemrenoveret og parat til fremtidens udfordringer.
Den gamle hovedbygning er fra 1935 og er ligeledes gennemrenoveret, og her har udskolingen til huse. I den gamle hovedbygning er der indrettet et nyt stort naturfagsområde.
I den gamle hovedbygning har også skoletandlægen til huse.
Bygning B er fra 1978 og rummer alle skolens værkstedsfaciliteter samt mellemtrinnet. Bygning B er, lige som resten af skolen, blevet renoveret og har tillige en række fælles områder.
Bygning H er administrationsbygning, og her er skolens læringscenter placeret sammen med administration og lærerværelse. Bygning H er nybygget med intentionen om at fastholde den bygningsmæssige stil fra den gamle skole.
Læringscentret holder til i stuen og på 1. sal, mens administrationen bor på 2. sal.
Der er i 2001 bygget en idrætshal. I tilknytning til hallen har fritids- og ungdomsklubben Baune lokaler.

Målsætning

Målsætning for Engelsborgskolen
På Engelsborgskolen er det målet at:
 • skabe et helhedspræget, glædesfyldt og inspirerende indlæringsmiljø.
 • give det enkelte barn de bedst mulige betingelser for personlig og faglig udfoldelse.
 • det enkelte barns udvikling foregår i et ansvarligt og opdragende samspil med andre.
 • barnet oplever et forpligtende og samarbejdende fællesskab, som det lærer at være medbestemmende i.
 • det enkelte barn udvikler selvværd, livsglæde og evne til fordybelse.
Skolekvalitet
Det er Engelsborgskolens mål, at dens elever og lærere bibringes og bevarer et nært tilhørsforhold til en skole, som har rod i tradition og fortid, som afspejler samtiden, men som til stadighed udvikler sig ved planer og visioner for fremtiden.
Den overordnede forudsætning for skolens arbejde er indeholdt i Folkeskolelovens formålsparagraf samt i de enkelte fags formål og centrale kundskabs- og færdighedsområder.
Arbejdets kvalitet skal være bestemt ved:
 • en atmosfære, der er præget af målrettet og engageret arbejde med at formidle og tilegne sig kundskaber og færdigheder, som fremmer og udvikler den enkelte elevs evner og personlighed.
 • åbenhed og dialog i det daglige arbejde og samvær elever, lærere og pædagoger imellem samt mellem skole og hjem med henblik på at skabe et samarbejde, der er præget af fælles ansvar.
 • et stimulerende, overskueligt, helhedspræget, trygt og glædesfyldt miljø med passende krav og udfordringer til den enkelte elev og til grupper af elever.
 • bibringelse af værdier og holdninger, der medvirker til at gøre eleverne intellektuelt, emotionelt og socialt velfungerende.
 • opdragelse af eleverne til at tage ansvar for sig selv og andre samt være i stand til at indgå i et forpligtende fællesskab, der bygger på samarbejde, tolerance og medbestemmelse.
 • fælles bevidsthed om, at den enkelte elev gennem kreativt arbejde med sit selvudtryk bringes til erkendelse af selvværd og til oplevelsen af at være i balance og harmoni med sig selv.

Værdigrundlag

Trivsel - udvikling - virkelyst
På alle niveauer i Engelsborgskolens virke arbejder vi aktivt med trivsel, udvikling og virkelyst som kendetegn for skolens overordnede værdigrundlag.
 • Trivsel: Gensidig respekt, anerkendelse og omsorg
 • Udvikling: Høj faglighed og sociale kompetencer
 • Virkelyst: Forskellighedernes muligheder og ansvarlighed

Læringsgrundlag

Læringsgrundlaget i Lyngby-Taarbæk Kommune er udarbejdet i fællesskab for hele 0-18 års området med det formål at skabe helhed og sammenhæng i tænkningen og tilgangen til læring. Fokus er på, hvordan børn og unge lærer som et understøttende grundlag for tilrettelæggelse af pædagogisk virke, således at læring og inklusion bliver mulig.
Lyngby-Taarbæk Kommune vil læring og inklusion, også når det gælder børn og unge med særlige vilkår, der er i læringsvanskeligheder, og når det gælder børn og unge med særlige forudsætninger, der har stort læringspotentiale.
Læring sker i praksis og i relationer, når børnene er aktive i meningsfulde aktiviteter i samspil med andre børn eller voksne. Læring bygger på aktiv deltagelse, der giver mening for den enkelte. Essensen i læringsgrundlaget er indfanget i læringsblomsten og -bladet.
Klik her for at se mere.