SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING
 
 
 NOVEMBER 2006
 
 
 
Årsberetningen for skoleåret 2005/2006 fokuserer på de væsentligste arbejdsopgaver skolebestyrelsen har beskæftiget sig med samt det pædagogiske udviklingsarbejde på Engelsborgskolen.
For det enkelte indsatsområde er arbejdsprogrammet beskrevet, derudover er selve arbejdet og de opnåede resultater beskrevet under status. Beretningen rækker derfor udover skoleåret 2005/2006, af hensyn til læseren, der derved bringes ajour med de opgaver skolen beskæftiger sig med.     
Forældre og elever er gennem EngelsborgNyt løbende blevet orienteret om arbejdsopgaverne.
 
 
1.    ÅRETS VÆSENTLIGSTE ARBEJDSOPGAVER
 
1.1.        INDSATSOMRÅDER (bestyrelsens større arbejdsopgaver, oftest med arbejde i udvalg)
 
1.1.1.      Ny skolebestyrelse.
Der skulle vælges ny skolebestyrelse i april 2006 for den kommende fireårs periode. 8 forældre blev valgt ved fredsvalg til den kommende skolebestyrelse. Skolebestyrelsen har nu konstitueret sig og består efter 1. april 2006 af følgende forældrevalgte repræsentanter:
o       Mette Nissen
o       Sanna Schlosser
o       Helle Koefoed
o       Maj-Britt Christensen
o       Merete Busk (suppleant)
o       Anders Duedahl-Olesen
o       Bo Friborg Kristiansen (næstformand)
o       Anders Bach (formand)
Derudover består skolebestyrelsen af Maja Abildgaard (lærer) og Karen Marie Aggerbeck (lærer) og eleverne Morten Nissen (9a) (elevrådsformand) og Kirstine Saxe(8c) (næstformand i elevrådet).
Skolebestyrelsen er klar til at udstikke skolens kurs for de kommende 4 år, i takt med planlægningen af opgaverne, i løbet af foråret. Det vil blandt andet ske gennem fastlæggelse af de principper, som skolen skal arbejde indenfor og gennem tilsyn med skolens virksomhed eksempelvis det pædagogiske arbejde. Et vigtigt område er også godkendelse af skolens budget, herunder midler til undervisning. 
 
1.1.2.      Skoleudbygning
Arbejdsprogram: Lyngby-Taarbæk kommune har besluttet, at Engelsborgskolen skal være en fuldt udbygget 4-sporet skole med elever fra børnehaveklasse til 9. klassetrin. Dette søges gennemført gennem skolens udbygning og modernisering. Samtidig skabes der mulighed for fælles anvendelse af arealer for indskoling og SFO. Om- og udbygningen skal skabe de bygningsmæssige rammer for den fleksible undervisningsform. Arbejdet er tilrettelagt i samarbejde mellem Engelsborgskolen, forvaltningen og rådgiverne.
Status: Skoleudbygningen forløber som planlagt dog med mindre forsinkelser. Takten i skoleudbygningen sikre, at skolens interesser tilgodeses, så hverdagen fungerer bedst mulig under hensyn til, at der bygges på skolen, i den forbindelse er genhusningsplanen for klasserne fremsendt til forældrene. Der orienteres løbende om skoleudbygning på skolens hjemmeside.
Helhedsplanen for skoleudbygningen omfatter:
·        Bygning H, det pædagogiske servicecenter er færdigt og skolebiblioteket, lærerværelse, administration, mv. er flyttet ind. Tunnel og sti mellem Engelsborgskolen og Engelsborghallen er taget i brug og lys er som det sidste etableret.
·        Skolegården er undervejs – flisearbejdet er påbegyndt, men et vandrør der var utæt har forsinket belægningsarbejdet i skolegården. Forventes færdigt januar 2007.
·        Ombygning og modernisering af bygning A, som skal huse udskolingen og det naturvidenskabelige undervisningsmiljø samt bygning B som skal huse 12 klasselokaler for eleverne på mellemtrinnet, er påbegyndt. Forventes færdig: januar 2007.
·        Bygning C, D, E, F og G – den gamle del af skolen, nedrivning af pavilloner og retablering af resterende udearealer. Forventes færdig: september/oktober 2007. Licitationen for den gamle del af skolen har resulter i at omkostningen ikke umiddelbart kan holdes indenfor budgettet, hvorfor der i Byggeudvalget og forvaltningen overvejes en ”anden model” for renoveringen af bygning D og udearealerne.   
 
1.1.3.      Trivselspolitik
Arbejdsprogram: Engelsborgskolens trivselspolitik - på Engelsborgskolen er tryghed og glæde vigtig for et lærerigt og socialt udviklende miljø for børn og unge. Hverdagen er præget af respekt, ansvar og medbestemmelse mellem engagerede børn, unge, forældre og personale. Her skal alle have det godt.
Status: Trivslen arbejdes der hver dag med gennem aktiviteter, handleplaner, mobbepolitik, vidensdeling mellem lærerne, mv. når en elev ikke trives. Af årsplanerne skal det endvidere fremgå, hvordan man vil arbejde med trivsel i løbet af skoleåret. En anden side af trivselspolitikken er ”undervisningsmiljøvurderingen” den såkaldte lovpligtige UVM som er blevet gennemført omkring årsskiftet. UMV’en viste bl.a., at generelt er eleverne glade for at gå i skole og glade for deres klasse og kammerater. Mobning forekommer heldigvis sjældent ifølge eleverne. Skolen opleves som nedslidt – skoleudbygningen og renoveringen løser det problem. UMV’en arbejdes der videre med på skoleniveau (undervisningsdelen) og på klasseniveau (handleplan). EngelsborgNyt Feb_06.
  
1.1.4.      Trafik
Arbejdsprogram: Lyngby-Taarbæk kommune har besluttet at Ulrikkenborg bydel indrettes som 40 km/t zone i 2005. Borgerne, herunder skolen, vil blive inddraget i arbejdet gennem nedsættelse af arbejdsgrupper. 
Status: Politiet var imod arbejdsgruppernes forslag til hastighedsdæmpende foranstaltning, men i kommunen var der enighed om at fastholde ønsket om at gennemføre projektet med 40 km/t i skoledistriktet, hvorfor sagen blev indbragt for Justitsministeriet, som efterfølgende har sendt sagen til udtalelse i Vejdirektoratet. Når svaret forligger vil Justitsministeriet færdigbehandle sagen. Skolen følger naturligvis sagen tæt, da en (endnu mere) sikker skolevej er vigtig ikke mindst for skolens elever.
Engelsborgskolen har svaret på kommunens forespørgsel vedrørende sikring af skolevejene. Tiltag på området findes nu i Skolevejsredegørelsen. Af redegørelsen fremgår, at et par af de forslag arbejdsgrupperne havde til hastighedsdæmpende foranstaltninger er indarbejdet.
Skolen har gjort indsigelse ifm. Lokalplan 194 TEC’s grund/Mortonsvej. Lokalplanen er vedtaget af kommunen.
 
1.1.5.      Søvighus II
Arbejdsprogram: Konstatering af skimmelsvamp i bygningen er forsøgt udbedret af flere omgange ud fra et ønske om at bibeholde Søvighus II som SFO. Dette under hensyntagen til at sundhedssikkerheden for eleverne og personalet er tilstrækkelig.
Status: Problemerne med skimmelsvamp i Søvighus II har været forsøgt udbedret af flere omgange dog uden held. Skolens ledelse, SFO ledelse, Skolebestyrelse og kontaktforældre har løbende været i kontakt med kommunen. Eleverne er flyttet til midlertidige pavilloner, hvor der tidligere lå tennisbaner, på Christian X’s Allé. Der arbejdes løbende med en helhedsløsning for SFO’en med kommunens Børneudvalg. Kommunen overvejer pt., hvad der skal ske med bygningen.  
 
1.1.6.      Målsætning og vision
Arbejdsprogram: Engelsborgskolens målsætning er tilbage fra 1996. Målsætningen er ikke tidssvarende og afspejler ikke de seneste ændringer på skoleområdet. Kommunalbestyrelsen har revideret målsætningen for folkeskolerne i kommunen, hvorfor Engelsborgskolens målsætning skal ajourføres og bringes i overensstemmelse med gældende praksis.
Status: Forslag til køreplan for målsætningsarbejdet er fremlagt – i overensstemmelse med den kommunale målsætning. Processen er vigtig i relation til at udarbejde en ny vision og målsætning for skolen, derfor vil udarbejdelsen findes sted over længere tid. Desuden er det vigtigt, at skolens aktører er med til at formulere målsætningen og at ejerskab identificeres.
Der skal etableres en arbejdsgruppe, og udarbejdes et kommissorium. Styregruppen etableret omkring årsskiftet, og vision og målsætningsarbejdet forventes udarbejdet i løbet af det kommende skoleår.
 
1.1.7.      Kantineordning
Arbejdsprogram: Engelsborgskolen har ønsket, at der etableres en fornuftig kantineordning for eleverne. Ordningen søges gennemført i et samarbejde med Engelsborghallens bestyrer.
Status: Den nuværende ordning gælder for eleverne på mellemtrinnet og udskolingen. Maden, der varierer fra dag til dag, kan købes hver dag uden forudgående tilmelding. Eleverne spiser i Engelsborghallens café, mens der kan købes boller på skolen.  
 
1.2.        UDVALGSARBEJDE m.v
1.2.1.      Udvalg - permanente
Lyngby-Taarbæk Kommunes Skoleforum. Anders Bach.
Skoleforum er sammensat af 9 medlemmer fra kommunens Børneudvalg, 4 repræsentanter for Skole- og Fritidsforvaltningen, repræsentanter for lærere, pædagoger, elever og skoleinspektører samt skolebestyrelsesformændene for kommunens 10 skoler.
Økonomiudvalg. Udvalget består af Anders Bach og Anders Duedahl-Olesen.
Skolens økonomiudvalg er sammensat af 2 skolebestyrelsesmedlemmer, 1 lærerrepræsentant samt skolens ledelse.
Skolerådet. Skolebestyrelsesformændene for kommunens skoler.
Lyngby-Taarbæk kommune hører skolerådet på en række området af interesse for skolerne.
    
1.2.2.      Udvalg – ad hoc
Kantineudvalg. Udvalget skal sikre, at der findes en fornuftig skolekantine ordning for skolens elever. Udvalget består af Helle Koefoed.
Forretningsordensudvalg. Udvalget skal forberede ændring af skolebestyrelsens forretningsorden. Udvalget bestående af Bo Friborg Kristensen, Anders Duedahl-Olesen og Kirsten F. Brønd.
EBS hjemmesideudvalg. Udvalget skal sikre, at information fra skolebestyrelsen til blandt andet forældre og elever er dækkende og let tilgængelig. Udvalget bestående Sanna Schlosser, Mette Nissen, Morten og Camilla Ritzau.
Mobilantenneudvalg. Udvalget skal tage stilling til hvorvidt antenne fra TDC skal opsættes. Udvalget består af Mette Nissen, Sanna Schlosser og Anders Bach.
Målsætnings- og visionsudvalg. Udvalget skal forberede og udarbejde kommissorium til ny målsætning og vision for Engelsborgskolen. Udvalget består af Anders Bach, Kirsten F. Brønd.
Trafikudvalg. Udvalget har til formål at sikre, at skolevejene er sikre af færdes på. Udvalget består af Anders Bach.
 
1.2.3.      Råd
Brugerrådet for Engelsborghallen består af:
Brugerrådets har blandt andet til formål at fordele tider til hallens brugere. 
 
1.2.4.      Fonde
Skolefonden: Anders Bach (formanden er født medlem i følge vedtægten). Anders Duedahl-Olesen er valgt til fondens revisor. Annette Roslyng repræsenterer lærerne.
 
 
1.3.        HØRINGSSVAR FRA LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
1.3.1.      Budgetforslag 2006-2009
Engelsborgskolen valgte gennem Skolerådet (råd bestående af skolebestyrelsesformændene) at kommentere kommunens budgetforslag.
Skolerådet redegjorde overfor Børneudvalget i Lyngby-Taarbæk kommune at de foreslåede budgetbesparelser ikke i tilstrækkeligt omfang synes at være i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens vision og målsætning for skolevæsenet. Skolerådet opfordrede til, at der blev skabt overensstemmelse mellem mål og midler på skolerådet.
Det vedtagne budget indeholder driftsbesparelser på flere af skolens kerneydelser bl.a. timetallet. Derudover vil man som forældre kunne konstatere, at brugerbetalingen på SFO sættes op. På anlægssiden sker der reduktioner og forskydninger mellem årene, der må forventes at påvirke den nuværende udbygningsplan af Engelsborgskolen. Der henvises til skrivelse af 5 oktober 2006 til forældre og elever for samlet oversigt over besparelser og konsekvenser for skolen.
1.3.2.      Øget selvforvaltning og lønsumsstyring
1 januar 2006 blev der indført selvforvaltning på skolen og fra 1 januar 2007 indføres der lønsumsstyring på folkeskoleområdet. Skolebestyrelse har deltaget på flere møder med forvaltningen og arbejdsgruppen (skoleledelsen deltager) og er orienteret om ændringerne. En del af selvforvaltningen indbefatter at SFO og skoledelen skal have et større økonomisk fællesskab. KFB deltager i den kommunale arbejdsgrupper, der arbejder på at implementere lønsumsstyring. Skolebestyrelsens rolle skal tydeligere defineres i relation til selvforvaltning og lønsumsstyring. Vigtigt at skolen laver principper for anvendelsen af ressourcerne/økonomien. Skolebestyrelsen tilslutter sig forslaget fra forvaltningen om ”kronestyring” frem for ”normstyring”. I den nye skolebestyrelse nedsættes en arbejdsgruppe, der skal arbejde med skolens økonomi.
1.3.3.      Justering af skoleudbygningsplanen
Skolebestyrelsen gjorde indsigelse mod skoleudbygningsplanen som indeholdte et 5 spor og en skoledistriktsændring. Den igangværende skoleudbygning tager ikke højde for en udvidelse af antallet af elever på skolen.
1.3.4.      Fælles mål – de sidste faghæfter til undervisning i folkeskolen
Skolebestyrelsen har udtalt sig om faghæfterne. Skolebestyrelsen tilslutter sig Børneudvalgets godkendelse af faghæfterne.
1.3.5.      Det levende samspil
Skolebestyrelsen tager forslaget og anbefalingerne til efterretning. Det levende samspil – hvordan samarbejdet mellem forældre og professionelle kan udvikles i Lyngby-Taarbæk kommune.
1.3.6.      Overgange i børns liv
Skolebestyrelsen tager forslaget til efterretning, om hvordan kan der skabes gode overgange mellem institutionerne og tilbud til børn og unge i Lyngby-Taarbæk kommune. Der blev gjort opmærksom på følgende: lovgrundlag, informationsudveksling mellem institutioner. Samarbejdet mellem institutioner skal kvalificeres og forældrene skal inddrages. Derudover skal overgangen også gælde private institutioner.
1.3.7.      Rummelighed
Formålet med udtalelsen er, at skolen får lavet status for området, og får fortalt, hvordan vi arbejder med rummelighed. Rummelighed er beskrevet i Skoleudviklingsplanen.
1.3.8.      Klassedannelsen
Skoleledelsen og skolebestyrelsen har i fællesskab udarbejdet en udtalelse. Skolen prioriterer en klassedannelse mellem 18 og 22 elever i den enkelte børnehaveklasse. Skolen gør samtidig Lyngby-Taarbæk kommune opmærksom på at skoleudbygningen alene rummer plads til en fuld 4-spors skole.
 
 
1.4.        PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE
1.4.1.            Fleksibel skole
Arbejdsprogram: Formålet med fleksibel planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen er at imødekomme behovet for et mere sammenhængende undervisningsforløb. Der muliggør fordybelse i de enkelte fag og i tværfaglige emner og problemstillinger for derved med denne undervisningsform at skabe udfordringer for den enkelte elev.
Status: Med baggrund i evaluering af skolens udvikling af fleksibel struktur er der udarbejdet et forslag om en anderledes tilrettelæggelse af undervisningen fra kommende skoleår. Forslaget læner sig op af den praksis, der allerede er på hovedparten af kommunens skoler. Skolen arbejder i overensstemmelse med Lyngby-Taarbæk kommunes intentioner om den fleksible skole.
 
1.4.2.            Skolens udviklingsplan
Arbejdsprogram: På Engelsborgskolen er der udarbejdet en udviklingsplan der omhandler følgende punkter:
·        Evaluering i fagene
·        Teamsamarbejdet
·        Elevernes læringsprocesser
·        Børn med særlige behov
·        To-sprogede elever
·        IT, medier og elektronisk kommunikation
Der er for hvert enkelt område statusbeskrivelse, formål, målsætning, handleplan, ressourcebehov, tovholder samt evalueringsmodel.
Status:
Der arbejdes i dette skoleår i de respektive fora.
Hele skolens udviklingsplane kan læses på skolens hjemmeside.
 
1.4.3.            Evaluering
Arbejdsprogram: I Lyngby-Taarbæk kommune er det besluttet, at de kommende to år udviklingsprojekt skal være evaluering. Kommunen er gået sammen med 10 andre kommuner og CVU. Målet er at forankre en evalueringskultur bredt i skolevæsenet.
Status: Kommunens indsatsområde – evaluering – blev skudt i gang 23. september 2005. Indsatsområdet skal ses på baggrund af den debat OECD rapporten har skabt. I kommunen har et af de første initiativer været at nedsætte en arbejdsgruppe ud fra et ønske om at have en ”værktøjskasse” for evaluering.
Se skolens pædagogiske udviklingsplan på skolens hjemmeside: www.en-ltk.dk
 
1.4.4.            Arbejdspladsvurdering
Arbejdsprogram: Skolens skal gennemføre den lovpligtige arbejdspladsvurdering i forbindelse med en vurdering skolens arbejdsmiljø.
Status: Resultaterne ar arbejdspladsvurderingen var meget positive og tilbagemeldingen fra APV har resulteret i en aktuel handleplan. Af handleplanens 14 punkter er de 12 udført eller under udførelse og to er der udarbejdet tidsplan for. 
 
 
1.5.        SKOLENS DRIFTSBUDGET
Skolebestyrelsen får af kommunalbestyrelsen udmeldt en ramme på ca. 3 mio. kr. inden for hvilken den skal lægge sit budget. 0.7 mio. kr. anvendes til almindelig drift, herunder porto, inventar og indvendig vedligeholdelse mv. 1.2 mio. kr. anvendes på undervisningsaktiviteter som lejrskole, bogindkøb, papir og fotokopiering, mens der bruges ca. 1.1 mio. kr. til rengøring.
Skolebestyrelsen har gennem flere år prioriteret: undervisningsmaterialer herunder bøger, skolemøbler (leases pt.), ekskursioner og lejrskole. Skolebestyrelsen lægger vægt på en realistisk budgettering, hvor udgangspunktet er balance mellem indtægter og udgifter.
 
 
1.6.        ARRANGEMENTER I BERETNINGSÅRET
Kontaktforældremøde 23. november 2005.
Kontaktforældremøde: marts 2006.
Mødet blev aflyst pga. skolebestyrelsesvalget.
 
 
 
2.    FREMTIDIGE MÅL OG EVALURING
2.1.        INDSATSOMRÅDER
Trivsels, herunder elevernes arbejdsmiljø
Målsætning og vision for Engelsborgskolen
Skoleudbygning
Evaluering
Lønsumsstyring
Trafik
Kontaktforældreordningen
2.2.        SKOLEBESTYRELSENS SYNLIGHED
Forældre skal naturligvis kontakte skolebestyrelsen med spørgsmål og kommentarer.
 
 
 
3.    BESTYRELSEN
 
3.1.        MEDLEMMER
Skolebestyrelsen består af:
Forældrevalgte repræsentanter: Mette Nissen, Sanna Schlosser, Helle Koefoed, Maj-Britt Christensen, Merete Busk (suppleant), Anders Duedahl-Olesen, Bo Friborg Kristiansen (næstformand), Anders Bach (formand)
Lærerrepræsentanter: Maja Abildgaard og Karen Marie Aggerbeck
Elevrepræsentanter: Morten Nissen og Kirstine Saxe
 
 
 
3.2.        KONSTITUERING
Formand: Anders Bach
Næstformand: Bo Friborg Kristiansen
 
 
Anders Bach
Skolebestyrelsesformand
 
Vedtaget af skolebestyrelsen den  november 2006.