SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅRET O3/04

 

ENGELSBORGSKOLEN OKTOBER 2004

 

 

1. ÅRETS VÆSENTLIGSTE ARBEJDSOPGAVER

 

1.1 INDSATSOMRÅDER (bestyrelsens større arbejdsopgaver, oftest med arbejde i udvalg)

 

1.1.1 Revision af principper

Skolebestyrelsen varetager sin opgave ved at fastsætte principper for skolens virksomhed, og dem har skiftende bestyrelser gennem årene vedtaget 17 af i alt. Vi begyndte i sidste skoleår på en gennemgribende revision af alle principper - såvel med hensyn til indhold som til struktur. Vi er nu næsten færdige med revisionen.

 

1.1.2 Skoleudbygningen

I efteråret 2003 til januar 2004 har der været afholdt en arkitektkonkurrence for den sidste etape af udbygningsplanen for Engelsborgskolen. Budgetrammen var 34,5 mio. kr. 50 arkitektfirmaer ville gerne være med, og 5 af dem blev udvalgt til at give hver deres bud på udbygningen til en fuldt 4-spors skole. Arkitektfirmaet Nielsen & Rubow A/S vandt konkurrencen. I dommerbetænkningen nævnes det, at Nielsen & Rubow ”har arbejdet overbevisende med de forskellige problematikker og vist gode og kreative løsningsforslag på den svære situation som Engelsborgskolen står i: En 4-spors skole med en amtsvej igennem.” Og videre: ”de har formået at lytte til vores skrevne ord og viser en stor forståelse for indholdet i skolebyggeriet og stor pædagogisk viden og indsigt.”

Børneudvalget gav i februar 2004 grønt lys for at igangsætte det videre arbejde med projektering af skolens samlede udbygning som beskrevet i arkitektkonkurrencen. Det vil sige et prissat projektforslag for hele udbygningen inkl. udbygning af fritidsklubben, sikringsrum, etablering af gangtunnel under Engelsborgvej samt udearealer. I forhold til den først fastsatte budgetramme er der i forprojektet bl.a. indarbejdet en udbygning af fritids- og ungdomsklubben Baune, en gangtunnel under Engelsborgvej, og en udvendig renovering af de bygninger, der endnu ikke er sat i stand. I alt er der ansøgt om ca. 62 mio. kr.

Det prissatte projektforslag er behandlet af Kommunalbestyrelsen i oktober 2004. Kommunalpolitikerne vedtog heldigvis at igangsætte udbygningen af Engelsborgskolen, men også at udsætte udbygningen af Baune. Der blev bevilget ca. 49 af de ansøgte 51 mio. kr til skoleudbygningen, hvorimod udbygningen af Baune (ca. 11 mio. kr) blev udsat et par år. I betragtning af kommunens økonomiske situation, har vi god grund til at være tilfredse.

 

1.1.3 Trivselspolitik

Skolen arbejder løbende med elevernes og lærernes arbejdsmiljø. Pædagogisk Råds lærerforsamling, skolebestyrelsen og elevrådet har tidligere besluttet at arbejde med ”trivsel”. Dette har blandt andet resulteret i nedsættelse af et trivselsudvalg. Udvalgets første opgave er at sikre, at der bliver formuleret en trivselspolitik gældende for hele Engelsborgskolen. Trivselspolitikken har eleverne som primær målgruppe, og i processen med at få formuleret politikken, inddrages eleverne via elevrådene. Desuden tager trivselsudvalgets arbejde udgangspunkt i det arbejde, der tidligere er lavet på skolen, herunder benyttes resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, og de trivselsmålsætninger, som klasserne allerede har. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen er tidligere præsenteret for kontaktforældrene. Resultatet af undersøgelsen var, på nær ganske få undtagelser, at arbejdsmiljøet opfattes som godt - børn og lærere trives og mobning forekommer kun i ganske få tilfælde. Ingen tvivl om at mistrivsel og tilfælde af mobning ikke er tilfredsstillende set med skolens og elevens øjne, hvorfor arbejdet med trivsel er vigtigt for at have et godt samarbejdsmiljø. Når trivselspolitikken er formuleret, er det endvidere trivselsudvalgets opgave at arbejde med og inspirere til implementering af politikken. På skolen arbejdes der også med personalets trivsel. Dette arbejde ligger i skolens sikkerhedsudvalg.

 

1.1.4 Besættelse af ny stilling som afdelingsleder og ansættelse af ny viceinspektør

Efterhånden som skolen langsomt udvides med flere elever til en fuldt 4-sporet skole, bliver der flere administrative opgaver.  Heldigvis udløser det mere ledelsestid til skolen, og det har skolens ledelse valgt at udmønte i oprettelse af en ny stilling som administrativ afdelingsleder. Afdelingslederen har selvstændigt ansvar for en række administrative opgaver. Til den nye stilling valgtes skolens egen lærer Søren Jespersen, der fortsat varetager undervisning i matematik i 7. klasse.

Skolens viceinspektør Palle Viberg-Tecza valgte i foråret at forlade Engelsborgskolen efter 9 år på jobbet. Som ny vicer er ansat Camilla Ritzau.

Bestyrelsen byder de nye medarbejdere velkommen i jobbene, og takker Palle for sin 9-årige indsats for Engelsborgskolen.

 

1.2 UDVALGSARBEJDE med videre

 

1.2.1 Udvalg - permanente

Lyngby-Taarbæk Kommunes Skolekontaktråd: Peer Skaarup.

Skolekontaktrådet er sammensat af de 7 medlemmer af kommunens Skole- & Fritidsudvalg, 4 repræsentanter for Skole- & Fritidsforvaltningen, repræsentanter for lærere, pædagoger, elever og skoleinspektører samt skolebestyrelsesformændene for kommunens 10 skoler.

Økonomiudvalg: Peer Skaarup og Jens Zacho Rasmussen.

Skolens økonomiudvalg er sammensat af 2 skolebestyrel­sesmedlemmer, 2 medlemmer af elevrådet, 1 lærerrepræsentant samt skolens ledelse.

Byggeudvalg: Niels Arildsen, Anders Bach og Peter Frederiksen.

Byggeudvalgets medlemmer repræsenterer Skole- og Fritidsforvaltningen, Engelsborgskolen og Fritids- og Ungdomsklubben Baune. Udvalget følger løbende over en årrække skolens om- og udbygning til 4-sporet skole og bygningsmæssige integration mellem skolen, SFO og klub. Fra skolen deltager bestyrelse, ledelse, lærere og SFO-medarbejdere.

Skoleudbygningen er i 2004 overgået til projekteringsfasen. Så længe det arbejde kører fornuftigt – og det gør det –holder ”det store” byggeudvalg en pause.

 

1.2.2 Udvalg – ad hoc

Informationsudvalg: Susanne Testrup, Jens Zacho Rasmussen og 1 lærerrepræsentant. Claus Angelo er ledelsesrepræsentant og sekretær for udvalget.

Det er informationsudvalgets opgave at revidere princip samt at følge op på og efter behov justere mål og midler for skolens informationsvirksomhed.

Elevdemokratiudvalg: Udvalgets arbejde er i skoleåret sammenlagt med Trivselsudvalget.

Trivselsudvalg: Anders Bach, Anette Boddum Jørgensen. Camilla Ritzau (I beretningsåret: Palle Viberg-Tecza) er ledelses-repræsentant og sekretær for udvalget.

Det er trivselsudvalgets opgave ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse at undersøge elever og ansattes trivsel på Engelsborgskolen, og efterfølgende at stille forslag til forbedring af trivselen.

 

1.2.3 Råd

Brugerråd for Engelsborghallen: Bestyrelsens repræsentant er Anders Bach, der er nyvalgt efter Niels Arildsen. Søren Jespersen repræsenterer skolens ledelse efter Palle Viberg-Tecza.

Skolen har 3 pladser i brugerrådet, Baune 2 og idrætsforeningerne hver 1. Rådet fordeler tider for hallens brugere.

 

1.2.4 Fonde

Skolefonden: Peer Skaarup (formanden er født medlem iflg. vedtægterne)

Jens Zacho Rasmussen er valgt til fondens revisor. Annette Roslyng repræsenterer lærerne.

 

1.3 HØRINGSSAGER FRA KOMMUNALBESTYRELSEN

 

1.3.1 Kommentarer til kommunens budgetforslag 2005

Skolens budgetudtalelse til Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse blev ligesom sidste år udarbejdet i et samarbejde mellem formændene for alle kommunens 10 skoler, idet det er bestyrelsens opfattelse, at en fælles og koordineret budgetudtalelse fra alle skoler gavner skolerne mere end 10 forskellige udtalelser, der peger i hver sin retning.

I 1. fællesudtalelse til kommunalbestyrelsen udtrykkes først - på baggrund af et truende budgetunderskud i 2008 - undren og bekymring for skolevæsenets fortsatte drift og udvikling, og Børneudvalgets medlemmer opfordres til at inddrage de helt basale og nødvendige indsatsområder, som bestyrelserne har fremlagt. I modsat fald vil indfrielse af Kommunalbestyrelsen vedtagne målsætning for skolevæsenet - som bestyrelserne er enig i - ikke kunne realiseres inden for en overskuelig fremtid.

I 2. fællesudtalelse konstateres - efter at budgetforliget er indgået - at der ikke ses vilje eller evne til at sikre opfyldelse af Kommunalbestyrelsens egen vision og målsætning for skolevæsenet, og der synes i udstrakt grad behov for at skabe overensstemmelse mellem mål og midler skoleområdet.

 

1.3.2 Lokalt udformede mål for undervisningen?
Der er fra Undervisningsministeriet udsendt Fælles Mål for de forskellige fag. Skolerne har mulighed for at tilføje ændringer af f.eks. lokalt tilsnit. På Engelsborgskolen har vi vurderet, at de mål der er udsendt, er meget dækkende og brugbare og har ikke valgt at tilføje ændringer. De fælles mål kan læses på Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk.

1.3.3 Budgetomlægning
Skolebestyrelsen har givet sin tilslutning til budgetomlægningen, der medfører mulighed for at dække en budgetudvidelse på IT-området i årene 2004-07, idet der i budgettet for 2004 ikke var afsat midler til nye investeringer på  IT –området.

 

1.4 PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE

 

I lighed med de andre folkeskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder Engelsborgskolen med at udvikle den fleksible skole. Vi er i disse år midt i en omdefinering af lærer- og undervisningsrollen. Med udgangspunkt i den fleksible skole og det selvstyrende team arbejder vi på at udvikle en skolestruktur, der passer til det samfund, vi er en del af.

Fra skoleåret 2003-2004 har vi delt skolen i tre afdelinger, nemlig Indskolingen fra 0. til 3. klasse, Mellemtrinnet  fra 3. til 6. klasse og Udskolingen fra 7. til 9. klasse. Hver af afdelingerne har tilknyttet en afdelingskoordinator. Skolens lærere er fordelt i disse afdelinger i forhold til, hvor de har hovedparten af deres undervisningstimer. Der afholdes i løbet af året en række afdelingsmøder, hvor forskellige undervisningsaktiviteter, arrangementer og samlinger for eleverne aftales og planlægges. I hver afdeling er der et elevråd og en tilknyttet elevrådskontaktlærer.

Der er dannet årgangsteam omkring den enkelte klassetrin. Som hovedregel er der 4-7 lærere tilknyttet klassetrinsteam. Det tilstræbes under hensyntagen til den faglige kompetence, at teamlærerne læser så mange af en klasses undervisningstimer som muligt. Ingen lærere er med i mere end et årgangsteam. I teamet udarbejdes der bl. a. med årsplaner, samarbejdes om faglige forløb, arbejdes med evalueringsmetoder ligesom der arbejdes med klassernes trivsel.

 

1.5 SKOLENS DRIFTSBUDGET

 

Skolebestyrelsen får af kommunalbestyrelsen udmeldt en ramme på ca. 3 mio. kr, inden for hvilken den skal lægge sit budget. Driftsbudgettet omfatter ikke udvendig vedligeholdelse og personalelønninger. 0,7 millioner kroner bruges til almindelig drift, herunder porto, inventar og vedligehold m. v. 1,2 millioner kroner bruges på undervisningsaktiviteter som lejrskoler, bogindkøb, papir og fotokopiering, mens der bruges ca. 1,1 million kroner til rengøring. Det har været en gennemgående linie i bestyrelsens budgetlægning, at bøger og undervisningsmaterialer, skolemøbler, ekskursioner og lejrskoler er blevet prioriteret højt. Bestyrelsen lægger vægt på en realistisk budgettering som fundament for balance mellem udgifter og indtægter.

 

1.6 ARRANGEMENTER i BERETNINGSÅRET

 

Kontaktforældremøde 6. november 2003

Formanden gennemgik skolebestyrelsens årsberetning og besvarede spørgsmål.

Palle Viberg-Tecza fortalte om de første resultater af spørgeskemaundersøgelsen (se pkt. 1.1.3). Ca. 35 kontaktforældre deltog i mødet.

 

Kontaktforældremøde 4. marts 2004

Lærer og elever fra 6. klasse fortalte om et multimedieprojekt ”Helte og idoler”. Der blev kort orienteret om det videre arbejde med trivselspolitikken. Niels Arildsen m.fl. fortalte om skoleudbygningen og viste en model af arkitektkonkurrencens vinderforslag. Ca. 20 kontaktforældre deltog.

 

2. FREMTIDIGE MÅL OG EVALUERING

 

2.1 INDSATSOMRÅDER

Trivselspolitik

Skoleudbygning

Evaluering af undervisningen

Trafikpolitik

 

2.2 DU KAN MØDE SKOLEBESTYRELSEN

På klasseforældremøderne fra børnehaveklasse til 7. klasse

På skolens hjemmeside www.en-ltk.dk

Ved personlig kontakt til et af bestyrelsesmedlemmerne

På de halvårlige kontaktforældremøder

I Engelsborg-Nyt

Ved forældrekaffe første skoledag efter sommerferien

- og du kan maile til [email protected]

 

3. BESTYRELSEN

 

3.1 MEDLEMMER

De 7 forældrerepræsentanter (valgt for april 2002 - marts 2006):

Peer Skaarup, Jens Zacho Rasmussen, Niels Arildsen (til skoleårets afslutning), Anette Boddum Jørgensen, Anders Bach, Susanne Testrup (til årsskiftet 2003/04) Peter Frederiksen og Kai Holm (fra årsskiftet 2003/04)

- og de 2 suppleanter:

Mette Elsig og  Bo Friborg Kristiansen

I beretningsåret var de 2 lærerrepræsentanter:

Preben Høeg og Maja Abildgaard - Hanne Wiegandt var suppleant

- og de 2 elevrepræsentanter:

Emil Palle Andersen og Frederik Tue Gregersen

 

Ved årsskiftet valgte Susanne Testrup og ved skoleårets afslutning Niels Arildsen at udtræde af bestyrelsen efter henholdsvis 3 og 6 år i bestyrelsen. Vi har værdsat Susannes indsats specielt indenfor de pædagogiske/sociale sager og Niels’ indsats specielt som kompetent medlem af byggeudvalget og som formand for Engelsborghallens brugerråd.

 

I bestyrelsens møder deltager skoleinspektør Kirsten Fröhlich Brønd som bestyrelsens sekretær, souschef Camilla Ritzau (indtil august 2004 viceinspektør Palle Viberg-Tecza) og Claus Angelo samt SFO-leder Annikki Vest. Som tilforordnet for kommunalbestyrelsen deltager Sofia Osmani.

 

3.2 KONSTITUERING

Formand: Peer Skaarup.

Næstformand: Jens Zacho Rasmussen.

 

 

Peer Skaarup                    

formand

 

Vedtaget af bestyrelsen den 7. oktober 2004