SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING
 
Beretning for skoleåret 2004/2005

 

 

 

 

 

 
 
Årsberetningen for skoleåret 2004/2005 fokuserer på de væsentligste arbejdsopgaver skolebestyrelsen har beskæftiget sig med samt det pædagogiske udviklingsarbejde på Engelsborgskolen.
For det enkelte indsatsområde er arbejdsprogrammet beskrevet, derudover er selve arbejdet og de opnåede resultater beskrevet under status. Beretningen rækker derfor udover skoleåret 2004/2005, af hensyn til læseren, der derved bringes ajour med de opgaver skolen beskæftiger sig med.      

 

 

 

1.    ÅRETS VÆSENTLIGSTE ARBEJDSOPGAVER

 

1.1.        INDSATSOMRÅDER (bestyrelsens større arbejdsopgaver, oftest med arbejde i udvalg)

 

1.1.1.      Skoleudbygning

Arbejdsprogram: Lyngby-Taarbæk kommune har besluttet, at Engelsborgskolen skal være en fuldt udbygget 4-sporet skole med elever fra børnehaveklasse til 9. klassetrin. Dette søges gennemført gennem skolens udbygning og modernisering. Samtidig skabes der mulighed for fælles anvendelse af arealer for indskoling og SFO. Om- og udbygningen skal skabe de bygningsmæssige rammer for den fleksible undervisningsform. Arbejdet er tilrettelagt i samarbejde mellem Engelsborgskolen, forvaltningen og rådgiverne.

Status: Skoleudbygningen forløber som planlagt og takten i skoleudbygningen sikre, at skolens interesser tilgodeses, så hverdagen fungerer bedst mulig under hensyn til, at der bygges på skolen. Helhedsplanen for skoleudbygningen omfatter:

·        Etape 1: Bygning H, det pædagogiske servicecenter, etablering af tunnel og sti. Tunnel mellem Engelsborgskolen og Engelsborghallen er planlagt færdig til brug i uge 45. Pædagogisk servecenter, som er det nye hus, i den lille skolegård, er nu oppe i fuld højde. Her skal skolebiblioteket, lærerværelse, administration, mv. flytte ind. Forventes færdig: maj 2006.

·        Etape 2: Ombygning og modernisering af bygning A som skal huse udskolingen og bygning B som huser faglokaler, er endnu ikke påbegyndt. Forventes færdig: oktober/november 2006.

·        Etape 3: Bygning C, D, E, F og G – den gamle del af skolen, nedrivning af pavilloner og retablering af resterende udearealer. Forventes færdig: september/oktober 2007.

 

1.1.2.      Trivselspolitik

Arbejdsprogram: Engelsborgskolens trivselspolitik - på Engelsborgskolen er tryghed og glæde vigtig for et lærerigt og socialt udviklende miljø for børn og unge. Hverdagen er præget af respekt, ansvar og medbestemmelse mellem engagerede børn, unge, forældre og personale. Her skal alle have det godt.

Status: Målsætningen for trivselsarbejdet kommer til udtryk gennem trivselsudvalgets opgaver, som bl.a. er at have fingeren på pulsen i relation til trivsel, at inspirere til trivselsarbejdet på skolen og sikre sparring for medarbejderne. Trivslen arbejdes der hver dag med gennem aktiviteter, handleplaner, mobbepolitik, vidensdeling mellem lærerne, mv. når en elev ikke trives. Af årsplanerne skal det endvidere fremgå, hvordan man vil arbejde med trivsel i løbet af skoleåret. Der tages udgangspunkt i hæftet ”Elevernes alsidige personlige udvikling”. En anden side af trivselspolitikken er ”undervisningsmiljøvurderingen” den såkaldte lovpligtige UVM. Der vil blandt andet gennem den del af trivselsarbejdet blive sat fokus på elevernes undervisningsmiljø, herunder kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø – se EngelsborgNyt nr. 6. Info: www.en-ltk.dk

  

1.1.3.      Trafik

Arbejdsprogram: Lyngby-Taarbæk kommune har besluttet at Ulrikkenborg bydel indrettes som 40 km/t zone i 2005. Borgerne, herunder skolen, vil blive inddraget i arbejdet gennem nedsættelse af arbejdsgrupper. 

Status: Tre arbejdsgrupper har konkret udarbejdet et forslag til hastigdæmpende foranstaltninger i hele skoledistriktet. Forslaget som arbejdsgrupperne var enige om blev præsenteret på et borgermøde på rådhuset den 17. maj 2005.

Fra skolens side var vi selvfølgelig glade for de tiltag, der nu kunne forventes iværksat at kommunen henover sommeren 2005 og som kunne forventes færdige inden årets udgang, da disse sammen med tunnelen under Engelsborgvej netop gør, at skolevejen ville blive mere sikker.

Desværre var politiet imod projektet, som derfor ikke umiddelbart kunne gennemføres. Politiet er nemlig ikke enig med kommunen i, at der generelt skal skiltes med en hastighed på 40 km/t i forhold til de nuværende 50 km/t på lokalvejene, bl.a. med henvisning til at der ikke er registreret ulykker de seneste 2 år.

Sagen har netop været drøftet i kommunen og der var enighed om at fastholde ønsket om at gennemføre projektet med 40 km/t i skoledistriktet, hvorfor sagen nu indbringes for Justitsministeriet.

Skolen følger naturligvis sagen tæt, da en (endnu mere) sikker skolevej er vigtig ikke mindst for skolens elever.

 

1.1.4.      Søvighus II

Arbejdsprogram: Konstatering af skimmelsvamp i bygningen er forsøgt udbedret af flere omgange ud fra et ønske om at bibeholde Søvighus II som SFO. Dette under hensyntagen til at sundhedssikkerheden for eleverne og personalet er tilstrækkelig.

Status: Problemerne med skimmelsvamp i Søvighus II har været forsøgt udbedret af flere omgange dog uden held. Skolens ledelse, SFO ledelse, Skolebestyrelse og kontaktforældre har løbende været i kontakt med kommunen. DTI og embedslægen har været hørt og deres anbefaling har været, at der ikke opretholdes en SFO ordning i Søvighus II, da sikkerheden for elevernes og personalets sundhedstilstand ikke har været tilstrækkelig. Eleverne er flyttet til midlertidige pavilloner, hvor der tidligere lå tennisbaner, på Christian X’s Allé. Der arbejdes løbende med en helhedsløsning for SFO’en med kommunens Børneudvalg. Kommunen overvejer pt., hvad der skal ske med bygningen.   

 

1.1.5.      Kantineordning

Arbejdsprogram: Engelsborgskolen har ønsket, at der etableres en fornuftig kantineordning for eleverne i udskolingen og på mellemtrinnet. Ordningen søges gennemført i et samarbejde med Engelsborghallens bestyrer.

Status: Der har i det forgange skoleår været afholdt en række møder mellem skolen og hallens bestyrer, med det formål at nå til enighed om et madtilbud, pris og praktiske forhold. Det er nu lykkedes og ordningen, som gælder for eleverne i udskolingen og på mellemtrinnet, begynder i uge 44. Der er orienteret om ordningen i EngelsborgNyt nr. 6 og i skrivelse til forældrene. Der er mulighed for at tilmelde sig ordningen på skolens hjemmeside: www.en-ltk.dk. På hjemmesiden kan man også se eksempler på den mad der serveres.  

 

 

1.2.        UDVALGSARBEJDE med videre

1.2.1.      Udvalg - permanente

Lyngby-Taarbæk Kommunes Skolekontaktråd: Anders Bach.

Skolekontaktrådet er sammensat af 9 medlemmer fra kommunens Børneudvalg, 4 repræsentanter for Skole- og Fritidsforvaltningen, repræsentanter for lærere, pædagoger, elever og skoleinspektører samt skolebestyrelsesformændene for kommunens 10 skoler.

Økonomiudvalg: Anders Bach og Jens Zacho Rasmussen.

Skolens økonomiudvalg er sammensat af 2 skolebestyrelsesmedlemmer, 1 lærerrepræsentant samt skolens ledelse.

Byggeudvalg: Da skoleudbygningen nu er i fuld gang, deltager skolebestyrelsen ikke længere i dette udvalg.

Skolerådet: Skolebestyrelsesformændene for kommunens skoler.

Lyngby-Taarbæk kommune hører skolerådet på en række området af interesse for skolerne, eksempelvis, har skolerådet arbejdet med hvordan kommunens målsætning på skoleområdet kan realiseres.

    

1.2.2.      Udvalg – ad hoc

Elevdemokratiudvalg: Arbejdet i skoleåret har været varetaget gennem Trivselsudvalget.

Trivselsudvalget: Da Trivselspolitikken nu er defineret deltager skolebestyrelsen ikke længere i dette udvalg.

 

1.2.3.      Råd

Brugerrådet for Engelsborghallen består af:

Brugerrådets har blandt andet til formål at fordele tider til hallens brugere. 

 

1.2.4.      Fonde

Skolefonden: Anders Bach (formanden er født medlem i følge vedtægten). Jens Zacho Rasmussen er valgt til fondens revisor. Annette Roslyng repræsenterer lærerne.

 

 

1.3.        HØRINGSSVAR FRA LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

1.3.1.      Budgetforslag 2005-2008

Engelsborgskolen valgte gennem Skolerådet (råd bestående af skolebestyrelsesformændene) at kommentere kommunens budgetforslag.

Skolerådet redegjorde overfor Børneudvalget i Lyngby-Taarbæk kommune at de foreslåede budgetbesparelser ikke i tilstrækkeligt omfang synes at være i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens vision og målsætning for skolevæsenet. Skolerådet opfordrede til, at der blev skabt overensstemmelse mellem mål og midler på skolerådet.

Det endelige budget resulterede i at de foreslåede besparelser blev reduceret væsentligt.

 

1.3.2.      Budgetforslag 2006-2009

De respektive skolebestyrelser valgte gennem Skolerådet at kommentere kommunens budgetforslag for 2006-2009 for skoleområdet i en fællesskrivelse.

Skolerådet hæftede sig ved den indeholdte besparelse på skoleområdet og kommenterede specifik det uhensigtsmæssige i, at der ikke var fortaget en politisk prioritering af besparelserne, idet ordlyden i budgetforslaget var en besparelse fordelt ”forholdsmæssigt på aktivitetsområder”. Skolerådet anførte også at skolernes personale og forældregruppen ville blive orienteret.

Engelsborgskolens forældre blev orienteret gennem EngelsborgNyt nr. 5 og nr. 6. Budgettet blev vedtaget 10. oktober 2005 alene med en samlet besparelse på skoleområdet på 15 millioner kr. primært vedrørende manglende prisfremskrivninger på varer og tjenesteydelser. Alt i alt er skolen tilfreds med de økonomiske midler i 2006, idet der ikke sker besparelser på skolens kerneydelser i forhold til 2005.

 

1.3.3.      OECD rapporten

OECD rapporten har været udsendt til samtlige skolebestyrelser med henblik på en drøftelse og vurdering af, i hvilken grad rapportens anbefalinger kan medvirke til udviklingen af Lyngby-Taarbæks kommunes skolevæsen.

Skolebestyrelsens svar og efterfølgende drøftelse i kommunens Børneudvalg resulterede i, at bl.a. udvikling af evalueringskulturen bør prioriteres højt i skolevæsenet.

Ud over at evaluering, er der i OECD rapporten nævnt en række styrker og indsatsområder for den danske folkeskole. For hver af disse styrker og indsatsområder blev der givet en status for skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk kommune på en konference for Skolekontaktrådets medlemmer i august 2005.   

 

1.3.4.      Klassedannelsen

Skoleledelsen og skolebestyrelsen har i fællesskab udarbejdet en udtalelse. Skolen prioriterer en klassedannelse mellem 18 og 22 elever i den enkelte børnehaveklasse. Skolen gør samtidig Lyngby-Taarbæk kommune opmærksom på at skoleudbygningen alene rummer plads til en fuld 4-spors skole.

 

 

1.4.        PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE

1.4.1.            Fleksibel skole

Arbejdsprogram: Formålet med fleksibel planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen er at imødekomme behovet for et mere sammenhængende undervisningsforløb. Der muliggør fordybelse i de enkelte fag og i tværfaglige emner og problemstillinger for derved med denne undervisningsform at skabe udfordringer for den enkelte elev.

Status: Skolen arbejder i overensstemmelse med Lyngby-Taarbæk kommunes intentioner om den fleksible skole.

 

1.4.2.            Evaluering

Arbejdsprogram: I Lyngby-Taarbæk kommune er det besluttet, at de kommende to år udviklingsprojekt skal være evaluering. Kommunen er gået sammen med 10 andre kommuner og CVU. Målet er at forankre en evalueringskultur bredt i skolevæsenet.

Status: Kommunens indsatsområde – evaluering – blev skudt i gang 23. september 2005. Indsatsområdet skal ses på baggrund af den debat OECD rapporten har skabt. I kommunen har et af de første initiativer været at nedsætte en arbejdsgruppe ud fra et ønske om at have en ”værktøjskasse” for evaluering.

Se skolens pædagogiske udviklingsplan på skolens hjemmeside: www.en-ltk.dk

 

1.4.3.            Arbejdspladsvurdering

Arbejdsprogram: Skolens skal gennemføre den lovpligtige arbejdspladsvurdering i forbindelse med en vurdering skolens arbejdsmiljø.

Status: Resultaterne ar arbejdspladsvurderingen var meget positive og tilbagemeldingen fra APV har resulteret i en aktuel handleplan. Af handleplanens 14 punkter er de 12 udført eller under udførelse og to er der udarbejdet tidsplan for. 

 

 

1.5.        SKOLENS DRIFTSBUDGET

Skolebestyrelsen får af kommunalbestyrelsen udmeldt en ramme på ca. 3 mio. kr. inden for hvilken den skal lægge sit budget. 0.7 mio. kr. anvendes til almindelig drift, herunder porto, inventar og indvendig vedligeholdelse mv. 1.2 mio. kr. anvendes på undervisningsaktiviteter som lejrskole, bogindkøb, papir og fotokopiering, mens der bruges ca. 1.1 mio. kr. til rengøring.

Skolebestyrelsen har gennem flere år prioriteret: undervisningsmaterialer herunder bøger, skolemøbler (leases pt.), ekskursioner og lejrskole. Skolebestyrelsen lægger vægt på en realistisk budgettering, hvor udgangspunktet er balance mellem indtægter og udgifter.

 

 

1.6.        ARRANGEMENTER I BERETNINGSÅRET

Kontaktforældremøde 23. november 2004.

 

Kontaktforældremøde: 6. april 2005 (alle skolens forældre var indbudt).

 

 

2.    FREMTIDIGE MÅL OG EVALURING

2.1.        INDSATSOMRÅDER

Trivsels, herunder elevernes arbejdsmiljø

Skoleudbygning

Evaluering

Trafik

Kontaktforældreordningen

 

 

2.2.        SKOLEBESTYRELSENS SYNLIGHED

Forældre skal naturligvis kontakte skolebestyrelsen med spørgsmål og kommentarer.

 

 

3.    BESTYRELSEN

 

3.1.        MEDLEMMER

Skolebestyrelsen består af:

Forældrevalgte repræsentanter: Anders Bach, Jens Zacho Rasmussen, Peer Skaarup, Annette Boddum Jørgensen, Peter Frederiksen, Kai Holm og Bo Friborg Kristiansen

Lærerrepræsentanter: Maja Abildgaard og Hanne Wiegandt

Elevrepræsentanter: Lasse Scou Lindstad og Daniel Abildgaard Rasmussen

 

 

3.2.        KONSTITUERING

Formand: Anders Bach

Næstformand: Jens Zacho Rasmussen

  
 

Anders Bach

Skolebestyrelsesformand

  

Vedtaget af skolebestyrelsen den 7. november 2005.